به سايت سبا مقدم، زوج درمانگر و درمانگر تحليلي، خوش آمديد

موفقیت هیچ گاه حتمی نیست، بلکه به جمع شدن عوامل فراوان بستگی دارد

و از همه بیشتر وابسته به سرشت روانی است که کارکردش را با جهان بیرون

هماهنگ سازد و از آن برای لذت جویی بهره گیرد.زیگموند فروید

زیگموند فرویدپدر علم روانکاوی

برای تماس با سبا مقدم، روی دکمه تماس کلیک کنید.